Handelsbetingelser: Food

Sidst opdateret: 1. oktober, 2022

1. Bestilling
Kunden kan bestille alle fotoydelser via Zignas online platform. 

Zigna ApS forbeholder sig retten til at ændre- og/eller annullere en ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende.

2. Privatlivspolitik
Alle oplysninger ved bestilling registreres af Zigna ApS. Der registreres kun de oplysninger, som Kunden angiver i bestillingsprocessen og disse videregives ikke til tredjemand.

Måtte Kunden have spørgsmål vedrørende Zigna ApS’ privatlivspolitik, bedes henvendelsen rettes til info@zigna.dk eller direkte til kundens faste kontakt hos Zigna.

Den fulde privatlivspolitik kan læses på zigna.dk.

3. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK), og priserne vises både med - og uden dansk moms. I tilfælde af prisstigninger på indkøb af tjenesteydelser til fotografering og/eller andre omkostninger forbundet hermed, forbeholder Zigna ApS sig retten til at regulere de oplyste priser med 30 dages varsel.

4. Betalingsbetingelser
Al betaling fra Kunden til Zigna ApS foregår via én samlet faktura hver måned.. Er ekstra ydelser tilkøbt efter bestilling eller under fotografering, vil disse blive påført den månedlige faktura

Al fakturering og betaling foregår mellem Kunden og Zigna ApS. Betalingsbetingelser lyder på løbende måned + 8 dage. Seneste rettidige betalingsdato fremgår af fakturaen.

Ved for sen betaling beregnes renter. Renten udgør p.t. Nationalbankens udlånsrente + 7 % jf. rentelovens bestemmelser. Ved for sen betaling udsendes rykkerbrev. Der beregnes et rykkergebyr på p.t. 100 DKK for hver rykker. Ved overgivelse til inkasso beregnes endvidere et administrationsgebyr på p.t. 100 DKK. Tilskrevne renter indberettes til SKAT jf. skattekontrolloven.

5. Ændring / annullering af ordre
Ønsker Kunden en afgivet bestilling ændret eller annulleret, skal dette ske til Zigna.com via mailen: hello@zigna.com.

Eventuelle ændringer til en ordre skal finde sted senest 24 timer før fotografering af hensyn til fotografens planlægning. Hvis en ordre ændres af Kunden efter dette tidsrum, faktureres Kunden et ombookingsgebyr på 750 DKK, hvilket automatisk vil blive påført ordren.

En ordre kan af Kunden annulleres gratis indtil 24 timer før fotografering. Annulleres ordren efter dette tidsrum, opkræves Kunden et aflysningsgebyr på 750 DKK.

En bestilling kan af fotografen til enhver tid aflyses, skulle det vurderes at vind- og vejrkonditioner ikke tillader fuldførelse af fotosession. Kunden vil i dette tilfælde blive informeret herom.

6. Reklamation & fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret på fotopakker og øvrige produkter, idet der er tale om produkter, der fremstilles individuelt.

Reklamation over det leverede billedemateriale, herunder evt. videooptagelse, skal af Kunden fremlægges indenfor 14 kalenderdage efter leveringen og sendes til Zigna ApS. Har Zigna ApS ikke modtaget en reklamation inden for 14 kalenderdage efter afslutning af det leverede, betragtes opgaven som udført og leverancen som godkendt.

7. Ansvar
Zigna ApS, påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse af fotosession eller leverance af materiale som følge af uregelmæssige trafikforhold, ekstreme vejrforhold, strømsvigt, systemfejl, fremmedindgreb (hacking), eller andre uforudsete hændelser.

Zigna ApS tager ansvar for beskadigelse på personlige ejendomme under fotosessioner.

Krav om erstatning for beskadigelse af personlige ejendomme kan af Kunden ikke fremsendes efter endt fotosession. Dokumentation for værdi af ejendom skal forelægges af Kunden. Er dette ikke muligt, skal der indhentes en valuarvurdering. Zigna ApS dækker ikke omkostningerne i forbindelse med valuarvurderingen. Zigna ApS yder ikke erstatning på beløb over 2.000 DKK.

Zigna ApS påtager sig ikke ansvar for Kundens anvendelse af de leverede produkter.

Zigna ApS påtager sig ikke ansvar for vind- og vejrkonditioner.

8. Kontakt - og leveringstider
Zigna ApS tilstræber at tage kontakt til Kunden (alt efter hvad der er angivet under bestillingen) hverdagen efter bestilling. Herudover tilstræber Zigna ApS en leveringstid på maksimalt én arbejdsdag efter endt fotografering. I praksis betyder det, at billeder og øvrigt materiale tilstræbes leveret førstkommende hverdag efter fotografering mellem kl. 06.00 og kl. 20.00. 

Der gøres dog opmærksom på, at dette kan variere som følge af uforudsete hændelser. Se afsnit 7.

9. Ventetid
Fotopakken eller bestillingen heraf, anses som være påbegyndt i det øjeblik fotografen er mødt op på oplyste adresse. Fotografen vil som udgangspunkt være til rådighed i den tidsperiode, der er lagt op til i den pågældende pakke og/eller baseret på det produkt, der er bestilt. Såfremt Kunden har brug for mere tid og fotografens kalender tillader det, kan dette tilkøbes efter aftale. Alternativ vil Kunden altid have mulighed for at foretage en ombookning mod ekstra tillæg. 

10. Haste - og weekendgebyrer
Ønsker Kunden foto- og/eller videooptagelse af en ordre, der ligger på en ikke-brofast ø (Bornholm undtaget) tillægges et gebyr på overfartens omkostninger samt ekstra tidsforbrug på 900 DKK pr. påbegyndt time.

11. Vejrforhold
Fotografen vil altid forsøge at styre uden om potentielt vejrlig, når sagerne bookes. Dette er med henblik på at sikre optimale lysforhold for fotografering. Men, da vejret er uforudsigeligt i Danmark, kan der ikke garanteres sol eller at det er regnfrit på tidspunktet for fotografering.

12. Billedrettigheder
Alle rettigheder til det leverede materiale tilfalder som udgangspunkt Kunden ved levering. Zigna ApS forbeholder sig dog retten til vederlagsfrit, ubegrænset og til evig tid at benytte alt materiale i markedsføringsmæssige sammenhænge samt på Zignas online kanaler samt hjemmesider.

13. Lovvalg og værneting
Parternes aftalerelation er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i Danmark efter dansk ret ved Københavns Byret. Retspleje-lovens henvisningsregler til Landsretten og Sø- og Handelsretten skal dog fortsat finde anvendelse.